Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Het decentraal ziekenhuis

De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis
De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis De Nijl Architecten - Het decentraal ziekenhuis

Kenmerken: Stadswijk / Studies
Locatie: Rotterdam, Hillesluis
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor de Architectuur
Samenwerking: TU Delft, CEANconsulting

Het decentrale ziekenhuis is een onderzoek naar de mogelijkheden het klassieke ziekenhuis te ontleden in kleine, gespecialiseerde eenheden. Als proefregio is gekozen voor Rotterdam Zuid. Inzet van de voorbeeldstudie is de potenties van kleinschalige zorgcentra voor stedelijke vernieuwing aan te tonen.

In een serie kaarten is op basis van GIS-bestanden (Geografisch informatie systeem) de spreiding van zorgvoorzieningen in Rotterdam Zuid in beeld gebracht. Diagrammen geven inzicht in het draagvlak in aantal inwoners per voorziening. Daarbij is niet alleen naar de huidige situatie gekeken, maar ook naar het beleid. Op grond van deze analyse is in de ontwerpstudie gekozen voor een combinatie van zorgvoorzieningen op verschillende schaalniveaus, zoals een Centrum voor jeugd en Gezin, een gezondheidscentrum en een vrouw- en kindkliniek. Naast een nieuwe koppeling van zorgvoorzieningen is er gekozen voor een koppeling aan onderwijs en commerciële voorzieningen. Dit levert een gelaagd programma op, waarin verschillende componenten elkaar versterken en betekenis geven aan de plek waar dit programma is gelokaliseerd. Het brede programma en de verschillende gebruikersgroepen bieden mogelijkheden voor het ontstaan van nieuw publiek domein.

Het ontwerpvoorstel is gesitueerd op de kop van de Riederbuurt. Deze locatie die grenst aan het spoor en aan de Laan op Zuid is lang een ‘achterkant’ van de stad geweest. De locatie is nu vrijwel onbebouwd op de grote Essalam moskee na.

Het ontwerp bestaat uit een langgerekte bebouwing langs het viaduct van de Laan op Zuid. De grote schaal van het gebouw biedt een ruimtelijk kader voor de moskee en begrenst een grote openbare ruimte, elk deel met een eigen entree aan het plein. De opdeling van de bebouwing in kleinere bouwdelen geeft de bebouwing schaal en levert herkenbare adressen aan het plein op. Aan de Putselaan liggen commerciële voorzieningen: hotel, badhuis en sportschool. Aan het plein liggen zorgvoorzieningen: vrouw- en kindkliniek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het gezondheidscentrum en de opleidingen. De publieke ruimte van het plein werkt dus als verdeler. De relatie tussen de voorzieningen en de stad is voor de gebruiker heel direct en laagdrempelig. De moskee fungeert in deze compositie als accent en markeert de plek in de stad.

De bebouwing heeft een courante bouwstructuur, zodat flexibiliteit en opdeelbaarheid zijn gewaarborgd. Het kent een opbouw in zones met kamers aan de rand en een middenzone voor de ontsluiting. Smalle atria in deze middenzone zorgen voor daglicht en geven elk bouwdeel een eigen centrale hal. Elke voorziening beslaat een segment van de lange bebouwing. Per verdieping zijn vergelijkbare functies van verschillende voorzieningen gesitueerd, zodat uitwisselingen binnendoor mogelijk zijn. Het generieke, flexibele karakter van de gebouwopzet komt terug in de verschijningsvorm. De rustige wanden aan het plein, de geleding van de bouwmassa, het ritme en de regelmaat van de verschillende bouwdelen en elementen geven het gebouw een open en gedistingeerd karakter, passend bij een publiek gebouw in de stad.

Het ontwerp is gepubliceerd in Layout 6, een uitgave van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, te bestellen via sfa@archfonds.nl of via mail@denijl.nl.