Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ruimtelijke visie Einsteindreef

Kenmerken: Centrumgebied / Wederopbouwwijk / Strategie en visie
Locatie: Utrecht, Overvecht
Opdrachtgever: DSO, Gemeente Utrecht
Datum: 2007 (ontwerp)

Opgave
Centraal bij het opstellen van de Ruimtelijke Visie Einsteindreef stond de wisselwerking tussen de verschillende projecten enerzijds en de Einsteindreef als geheel anderzijds. Vertrekpunt waren de lopende planprocessen en de doelstellingen voor de verschillende aspecten van het Raamwerk, zoals vastgelegd in sectorale beleidsnota’s voor verkeer, water en groen. De idee-vorming over de Einsteindreef als geheel is vervolgens weer gebruikt om de opgave voor de projecten én voor de verschillende aspecten van het Raamwerk aan te scherpen. Deze wisselwerking tussen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ is uitgewerkt in een ontwerponderzoek. De ontwerptekeningen in deze studie zijn bedoeld als verkenning van mogelijke verbanden tussen de sectorale doelstellingen en de afzonderlijke projecten. Zij roepen daarbij een beeld op van de Einsteindreef in relatie tot de veranderingen die rondom de weg spelen. Dat maakt de discussie over die mogelijke verbanden inzichtelijk en concreet, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen worden geagendeerd, bijvoorbeeld bij de afstemming van de uitvoeringsprogramma’s van verschillende gemeentelijke diensten. De Ruimtelijke Visie Einsteindreef is dus niet bedoeld als een plan dat morgen moet worden uitgevoerd, maar als leidbeeld voor de Einsteindreef: een wenkend perspectief.

Leidbeeld
Het leidbeeld gaat uit van het vergroten van het contrast tussen de verschillende delen van deze weg. Inzet is een sterke ruimtelijke geleding van de Einsteindreef, waardoor de lange weg schaal krijgt en beter aansluit bij de verschillende delen van Overvecht. De grootste veranderingen zijn voorzien in het Centrum en de Vechtzoom. In het Centrum wordt de Einsteindreef onderdeel gemaakt van het stedelijk weefsel, in de Vechtzoom wordt de wijdsheid van deze groene zone benadrukt door water. In het Woongebied is de huidige situatie uitgangspunt. Middelen zijn de aanpassing van de verkeersstructuur en de vergroting van de waterstructuur. Deze middelen sluiten aan bij de sectorale beleidsdoelstellingen.

Centrum
De belangrijkste ingreep in de verkeersstructuur ligt in het Centrum. Hier wordt de vloeiende lijn van de Einsteindreef bewust gebroken, zodat er een bijzondere ruimte ontstaat: een plek die het stadsdeelcentrum markeert. Het nieuwe profiel bestaat uit een breed middengebied met aan weerszijden twee rijbanen, een parkeerstrook en een breed trottoir met fietspad tot aan de bebouwing. De (nieuwe) gebouwen krijgen een adres aan de Einsteindreef en de begane grond biedt ruimte aan stedelijke programma’s, gericht op de weg. Beeldbepalend voor dit deel van de Einsteindreef is het royale, groene middengebied. Dit gebied bestaat uit twee grote grasvelden, omkaderd door een dubbele rij bomen, die ruimte bieden voor tijdelijke manifestaties, zoals (wijk)festivals of de kermis.

Vechtzoom
In de Vechtzoom speelt water een centrale rol. Water is gebruikt om gebieden te begrenzen en structuur te geven, maar ook als onderscheidende locatie-kwaliteit voor de nieuw te ontwikkelen woonmilieus. Daarbij is ingespeeld op de plaatsen van de dwarsverbindingen voor langzaam verkeer ter plaatse van de Vecht en de Brailledreef. Die maken het mogelijk Park Vechtzoom te voorzien van een waterrijke ‘kop’, waarin het sportcomplex en de nieuwe woonbuurt is opgenomen. Een soortgelijke benadering kan worden gevolgd bij de eventuele ontwikkeling van het Rioolwaterzuiveringsterrein. Beide nieuwe water-woonmilieus zijn direct verbonden met de Vecht, zodat boten het gebied in kunnen varen.

Woongebied
In het Woongebied is de huidige situatie uitgangspunt: een parkweg. Dit deel van de Einsteindreef fungeert als verbindingsweg tussen de buitenring en het stadsdeelcentrum en heeft een sterke ruimtelijke begrenzing door de laanbeplanting van iepen. Dit beeld wordt gekoesterd, maar aan weerszijden van de laanbeplanting wordt het bomenbestand sterk uitgedund. De flanken worden open: gras met enkele losse bomen. Aan de noordkant komt een ventweg in het groen. De bebouwing ligt ‘los’ van deze parallelweg.