Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Inbreidingsproject Baarle-Hertog

De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog
De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog De Nijl Architecten - Inbreidingsproject Baarle-Hertog

Kenmerken: Centrumgebied / Visie en strategie
Locatie: Baarle-Hertog
Opgave: Inbreidingsproject Gemeente Baarle-Hertog, De Ark
Opdrachtgever: Gemeente Baarle-Hertog, woonmaatschappij De Ark, VMSW
Samenwerking: Bleeker Nauta Landschapsarchitecten
Datum: 2016 (selectievoorstel)

Grens- en enclave situatie
De grenssituatie is niet meer het vanzelfsprekende kader waarbinnen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zich ten opzichte van elkaar kunnen profileren. De bijzondere geschiedenis is steeds minder tastbaar. We constateren echter de nodige verschillen tussen de Belgische en Nederlandse situatie, zowel in het gebied zelf als in de cultuur van ruimtelijke ontwikkeling. Deze verschillen ervaren we als vertrekpunt voor dit inbreidingsproject.

Met name het noordelijk deel van het inbreidingsproject moet een hefboomwerking krijgen voor strategische centrumontwikkeling. We willen zoeken naar aanvullende kwaliteiten, waarmee Baarle-Hertog een eigen accent kan leggen. Steekwoorden zijn ‘het goede leven’, cultuur en groen.

Evaluatie op het plangebied
Ondanks de grens- en enclave situatie zijn Baarle-Nassau en Baarle-Hertog als een siamese tweeling samen gegroeid. Lange historische lijnen geven structuur aan de nederzetting. Over de lange historische lijnen ligt het dorpsweefsel, geplooid door de grens- en enclave situatie. Baarle is een puzzel, de puzzelstukken een eigen kwaliteit. In combinatie met de relatief grote bouwblokken heeft het dorpsweefsel tussen de lange lijnen vaak een verbrokkeld karakter met achterkanten en binnenwerelden. Deze karakteristiek is ook in het projectgebied terug te vinden. Het projectvoorstel is erop gericht om de ruimtelijke structuur en de doorwaadwaarheid voor zacht verkeer in deze binnengebieden te verbeteren.

Het projectvoorstel stelt een visie voor op twee deelgebieden met elk een eigen ruimtelijke structuur en functionele opgave en een eigen oriëntatie in het grotere verband. Bindend thema is de structuur en inrichting van de openbare ruimte.
Deelgebied 1 Noordelijk projectgebied. Opgave is een bijdrage leveren aan de centrumontwikkeling van Baarle. Zowel ruimtelijk als functioneel moet dit gebied zich verhouden tot de dorpskern en daarin een eigen ‘kleur’ vinden.
Deelgebied 2 Zuidelijk projectgebied. Opgave is een prettig, levensloopbestendig en groen woongebied, goed verbonden met de omgeving.

Een visie op de inbreidingsopgave
Drie denklijnen zetten de visie uiteen.
Denklijn 1 ‘Pleisterplaats voor het goede leven’. De drijvende kracht van het toerisme als ontwikkeling van het (noordelijk) projectgebied. Gericht op de profilering ervan. Inzet op het (aanwezige) aantrekkelijke landschap, het zichtbaar maken van de bijzondere grens- en enclave situatie, inspelen op de behoefde van ‘recreatief shoppen’.

Denklijn 2 Aangename woonmilieus. De ontwikkeling van het projectgebied betekent vooral de ontwikkeling van aangename woonmilieus. We maken onderscheid in twee kansrijke woonmilieus. Wonen in de dorpskern, met kleinschalige (woon)gebouwen dichter op elkaar, aantrekkelijke (groene) openbare ruimte en een mix van functies. Wonen in het dorp, met (geschakelde) huizen op eigen grondstukken, een eigen tuin, plekken in de openbare ruimte voor ontmoeting en spel.

Denklijn 3 Verbindend raamwerk. Willen we de structuur van Baarle versterken, dan moeten we de verbinding tussen de verschillende woonmilieus en hun omgeving verbeteren. Middel is een verbindend raamwerk dat structuur geeft en als groene drager fungeert.