Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ruimtelijke visie Raamwerk Overvecht

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Strategie en visie
Locatie: Overvecht, Utrecht
Opgave: herstructurering naoorlogse woonwijk
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht DSO
Samenwerking: Arnold Reijndorp
Datum: 2006-2008

Overvecht is groot. Het is op te vatten als een stadsdeel dat bestaat uit een conglomeraat van woonbuurten (de bebouwingsvlakken) gescheiden door groene tussenruimten (het raamwerk). Het raamwerk van Overvecht is onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur van Utrecht. Het verbindt de woonbuurten met het omringende stadslandschap. Daarbij komt de gunstige ligging van Overvecht in stedelijk verband: tussen open landschap en binnenstad, goed bereikbaar voor auto en fiets.

Vernieuwingsoperatie
De komende jaren zal in Overvecht een omvangrijke vernieuwingsoperatie plaats vinden, die bestaat uit een reeks van grote en kleine projecten, gericht op de aanpak van de bebouwingsvlakken. Nu deze vernieuwing voortvarend wordt georganiseerd, is het ook van belang de vernieuwing van het raamwerk handen en voeten te geven. Versterking van het groene karakter levert een positieve bijdrage aan de uitstraling en het imago van dit stadsdeel.

Sociale interactie: plekken en verbindingen
Met de ruimtelijke vernieuwing van het raamwerk wordt de structuur en de uitstraling van de openbare ruimte van Overvecht versterkt. In en aan het raamwerk liggen nu al veel voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkelcentra, scholen, voorzieningen voor ouderen en andere sociaal-culturele voorzieningen. Het raamwerk biedt daarnaast in toenemende mate plaats aan activiteiten en tijdelijke manifestaties of evenementen, variërend van gezamenlijk hardlopen tot een circus of het jaarlijkse car-tuning-event bij winkelcentrum Overvecht. Met de combinatie van openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten fungeert het raamwerk bij uitstek als het publieke domein van Overvecht, waar het gebruik van de plekken en de verbindingen van het raamwerk kan leiden tot overlappen van verschillende sociale netwerken op niveau van wijk en stad.

Van sectoraal naar gebiedsgericht
De aanpak van het raamwerk is bij uitstek een publieke verantwoordelijkheid. Het ligt veelal besloten in de sectorale beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s van de verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen. In deze studie zijn deze op elkaar betrokken, zodat ze elkaar kunnen versterken bij de vernieuwing van het raamwerk. Op basis van de sectorale beleidsdoelstellingen is een streefbeeld voor het raamwerk uitgewerkt, waarmee de opgave voor het raamwerk in beeld wordt gebracht en geagendeerd. Ook biedt het een inhoudelijk kader voor de aanpak van het raamwerk, het definiëren en aanscherpen van projecten en het mobiliseren van financiële middelen van ‘binnen’ en ‘buiten’. Op de tweede plaats is op basis van het streefbeeld en de sectorale uitvoeringsprogramma’s een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin het verband tussen de opgaven en projecten duidelijk wordt gemaakt, zodat prioriteiten zichtbaar worden en focus kan ontstaan.

Streefbeeld: ruimtelijke vernieuwing van het raamwerk
De ruimtelijke opbouw van het raamwerk is divers. Dat is een rijk uitgangspunt. Bij de vernieuwing van het raamwerk wordt het contrast tussen de bestaande verschillen versterkt en wordt er hiërarchie in de inrichting van de buitenruimte aangebracht. Dat gebeurt door beheer en door ontwikkeling. Belangrijke aangrijpingspunten zijn de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur en de wens van een robuuste waterverbinding tussen het Noorderpark en de Vecht via Overvecht Zuid. De aanpassing van de verkeersstructuur maakt het mogelijk de Carnegiedreef-Zamenhofdreef autoluw te maken en zo de verbinding tussen de twee centrale parken te verbeteren. De wens van een robuuste waterverbinding geeft aanleiding tot de inbreng van meer water langs de Vecht en in Overvecht Zuid.