Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stedenbouwkundig plan Paddepoel

De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan Paddepoel

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Paddepoel, Groningen
Programma: 318 woningen sloop, 290 woningen nieuw
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 1999-2000 (ontwerp), 2001-2009 (bouw)

Dit stedenbouwkundig plan heeft tot doel de voorgenomen herstructurering van wijk de Paddepoel Zuid mogelijk te maken. Het gebied bestrijkt 36 hectare met 1260 woningen. Voorzien is in de sloop van 318 woningen en nieuwbouw van 290 woningen, terwijl tevens de groenstructuur verbeterd zal worden. Voor dit gebied maakte de Nijl een stedenbouwkundig plan waarin inrichtingskarakteristieken, bouwvormen en woningtypen zijn aangegeven. Voor de uitwerking is het plangebied beperkt tot het westelijk deel van Paddepoel Zuid.

Voor het stedenbouwkundig plan zijn een drietal uitgangspunten gehanteerd, te weten diversiteit van woonmilieus, inbedding in de structuur van de stad en ruimtelijke continuïteit. In het ontwerp probeert een nieuwe hoofdstructuur een duidelijk hiërarchisch verband te leggen tussen de verschillende locaties en de aanwezige structuur. Binnen deze hoofdstructuur zijn zes deellocaties voor nieuwbouw onderscheiden, die in onderlinge samenhang zijn ontworpen.

Drager van het plan is het Reitdiep, dat de Paddepoel met de binnenstad van Groningen en het open landschap verbindt. Aan de verbrede groenstrook langs het Reitdiep zijn nieuwe woongebouwen gesitueerd. Dwars op het Reitdiep, op de grens van oud en nieuw, zijn twee nieuwe openbare ruimten geprojecteerd die aansluiten op het plantsoen aan de oostkant van de buurt: een laan en een woonhof rond een insteekhaven. Deze woonhof is de ruimtelijke focus van de vernieuwing van de buurt.

De huidige bebouwing van de Paddepoel Zuidwest heeft een duidelijke samenhang in architectuur. Deze samenhang ontstaat niet alleen door de herhaling van min of meer dezelfde woningblokken, maar ook door de heldere opbouw van de bouwmassa’s en de grote eenduidigheid van het materiaal- en kleurgebruik: zo domineert bijvoorbeeld het Gronings rood als baksteen kleur. Het is wenselijk dat ook de nieuwbouw in architectonisch opzicht een vergelijkbare ‘ensemble’ kwaliteit krijgt, die aansluit op de bestaande bebouwing.

Binnen dit stedenbouwkundig plan is het architectuurproject de Voermanhaven gelegen