Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

“De keuze om met een schuifplaatje te werken (...) benadrukt de mensgerichtheid van de visie en methodiek.”
Gunningsverslag, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, 2016

Revitalisatie Nieuw Gent

De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent
De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent De Nijl Architecten - Revitalisatie Nieuw Gent

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Kikvorsstraat-Zwijnaardsesteenweg, Nieuw Gent, Gent
Opgave: Studie naar de revitalisatie van Nieuw Gent; een ontwikkelingsbeeld, stedenbouwkundig basisschema en randvoorwaarden voor deelprojecten.
Programma: ca. 640 wooneenheden (huidig aantal), ca. 3,5 ha. park, revitalisatie voorzieningen
Opdrachtgever: WoninGent, Stad Gent, VMSW
Samenwerking: De Smet Vermeulen Architecten, Technum Tractebel Engineering, Arnold Reijndorp en Els Desmet (stadssociologen)
Illustratie communicatie Nieuw Gent: Eva Mouton
Fotografie: Dennis de Smet
Datum: 2016 (selectie), 2016-2017 (studie revitalisatie Nieuw Gent), 2018 (ontwerp eerste bouwplan)

Samen werken aan Nieuw Gent
We werken aan Nieuw Gent. De eerste stap was een stedenbouwkundige voorstudie, die een strategisch en ruimtelijk kader biedt voor de revitalisatie van de wijk. De bevindingen van de voorstudie zijn gepresenteerd aan bewoners en andere betrokkenen. Een belangrijk element van de revitalisatie is het vernieuwen van zes hoge woongebouwen in eigendom van huisvestingsmaatschappij WoninGent. Na een grondige evaluatie, waarbij de mogelijkheden voor (deels) herbestemming, ruimtelijke kwaliteit en kosten en baten in kaart zijn gebracht, is in de eerste fase besloten deze gebouwen te slopen en vervangbouw te maken.

Stadsvernieuwingsproject
De revitalisatie van Nieuw Gent vraagt om een stadsproject, waarin stedenbouw, architectuur en publieke ruimte gelijktijdig en in samenhang worden ontwikkeld. De huidige stedenbouwkundige structuur biedt te weinig aangrijpingspunten voor een vanzelfsprekend begin van architectuurprojecten voor vervangbouw. De ruimtelijke vernieuwing is gebaat bij een nieuw stedenbouwkundig basisschema dat het gebied structuur geeft en voorziet in de afbakening van bouwkavels voor vervangbouw. Naast dit ruimtelijk kader, voorziet de voorstudie in een duurzaam toekomstperspectief van de wijk, de verbetering van voorzieningen en verbindingen en de aanpak van de publieke ruimte.

Fier Nieuw Gent
Werken aan deze revitalisatie betekent werken in een bestaande context, zowel ruimtelijk als sociaal. Dit vormt het vertrekpunt voor de transformatie, waarbij stap voor stap wordt gewerkt aan een verbetering van de situatie die in de wijk wordt aangetroffen. Het ‘anonieme groen’ buigen we om naar een eigentijds woonpark met betekenisvolle plekken. Het beeld van de ‘transitwijk’ kantelen we naar een ‘vooruitgangswijk’ met een uitgekiende voorzieningenmix en goede verbindingen naar het grotere stedelijke geheel. De sfeer, uitstraling en gebruiksmogelijkheden van de publieke ruimte dragen sterk bij aan de identiteit van de wijk. De aanpak van de woningen alléén is daarom te weinig om het imago van Nieuw Gent te verbeteren. Een cruciale rol speelt de aanpak van de publieke ruimte.

Samen Nieuw Gent
Naast de ruimtelijke operatie bestaat de revitalisatie Nieuw Gent uit een sociaaleconomische en sociaal-culturele beleidsinzet, gericht op het vergroten van maatschappelijke kansen en kwaliteit van samenleven van de bewoners van Nieuw Gent. Door middel van een stadssociologisch onderzoek hebben we, ten dienste van de stedenbouwkundige voorstudie, de sociale factor in de wijk in beeld gebracht (middels verblijf in de wijk, observaties, interviews en focusgroepen met verschillende doelgroepen). De uitkomsten zijn niet alleen input geweest voor de stedenbouwkundige studie (wat zijn kwaliteiten en wat zijn knelpunten in de wijk, waar is behoefte aan), maar bieden ook aangrijpingspunten voor doorwerking in stedelijk beleid van de Stad of sociaal beleid van de huisvestingsmaatschappij. De aanpak verloopt straks volgens een ‘schuifplaatje’, waarbij de huidige bewoners van de hoogbouw kunnen verhuizen naar de nieuwe woningen binnen de wijk.

Tussenschaal
De huidige schaal in Nieuw Gent pendelt tussen twee extremen. De grootschaligheid van de hoogbouw met wijdlopige open ruimte en de kleinschaligheid van de bebouwing in (open) bouwblokken. Beide schalen moeten meer op elkaar worden betrokken. Dat gebeurt door introductie van een tussenschaal, die bemiddelt tussen hoog en laag, tussen losse gebouwen en open ruimte. Alle vernieuwingsprojecten moeten bijdragen om meer structuur en samenhang tot stand te brengen. Rondom het Rerum Novarumplein wordt de ruimte beter begrensd door relatief kleine nieuwbouwprojecten, ‘stadsreparatie’. Dat versterkt het plein als schakel tussen Park en Steenweg. De hoogbouwzone wordt vervangen door compacte clusters, die zorgen voor een betere begrenzing en geleding van de open ruimte, zowel langs de Kikvorsstraat als langs het park. De krachtlijnen van de nieuwbouwzones zijn vertaald in randvoorwaarden voor deelprojecten, voor zowel de bouw- als inrichtingsprojecten.

Verder werken aan Nieuw Gent
Het ontwikkelingsplan is de basis voor verschillende deelprojecten. Hier blijven we bij betrokken. De Nijl Architecten en De Smet Vermeulen Architecten zijn gestart met het ontwerp van de kleine nieuwbouwprojecten in het centrumgebied. De ‘stadsreparatie’ als eerste stap betekent dat het schuifplaatje op gang kan worden gebracht (bewoners uit de flats kunnen binnen de wijk doorverhuizen naar een nieuwe woning) en dat het wijkcentrum als zwakke schakel wordt aangepakt, voordat de gefaseerde vernieuwingsoperatie rond het park van start gaat.

De eerste deelprojecten zijn gerealiseerd, waaronder Woongebouw Parkzicht. Het appartementengebouw met 60 appartementen zorgt voor een duidelijke begrenzing aan de oostkant van het wijkpark. De losse voorzieningengebouwen worden middels het gebouw samengebonden tot een cluster.