Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Aan het werk in Leeuwarden

We werken aan een ruimtelijke analyse voor Leeuwarden Oost. Deze analyse┬áis een opstap naar een Ontwikkelkader voor het gebied: een samenhangende, integrale stedenbouwkundige visie voor Leeuwarden Oost, die richting geeft aan ruimtelijke ontwikkelingen en ambities in het gebied. De analyse gaat in op de geschiedenis: hoe is het gebied ooit ontworpen, welke grote aanpassingen hebben door de jaren heen plaats gevonden? Per wijk wordt de ruimtelijke structuur geanalyseerd: wat zijn de kwaliteiten van de huidige wijken en wat zijn heikele ruimtelijke (knel)punten? In de analyse komen verschillende schaalniveaus in hun onderling verband aan de orde: stadsdeelniveau, wijkniveau en verkavelingsniveau. We tekenen kaarten, raadplegen databestanden en beeldbanken, voeren gesprekken met betrokken ambtenaren en fietsen veelvuldig door de wijken. Het werk wordt uiteindelijk gebundeld in een Atlas Leeuwarden Oost, waarin de wijken op vaste thema’s worden geanalyseerd en gewaardeerd.
19-03-2024